Regulamin – Pilot Competition

Regulamin

Mistrzostwa Polski Pilotów i Personelu Pokładowego
w Windsurfingu i Kitesurfingu
Mistrzostwa PLL „LOT” S.A
w Windsurfingu i Kitesurfingu

REGULAMIN

I. CEL:

1. Propagowanie sportu windsurfingowego, krzewienie wiedzy żeglarskiej oraz zasad szlachetnej rywalizacji sportowej.
2. Popularyzacja i upowszechnienie aktywnego wypoczynku wśród pilotów oraz członków personelu pokładowego.
3. Integracja środowiska lotniczego.
4. Podnoszenie poziomu techniki uprawiania windsurfingu wśród pilotów i członków personelu pokładowego.
5. Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w poszczególnych kategoriach.

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Organizatorem Mistrzostw Pilotów i Personelu Pokładowego w Windsurfingu jest SKI CLUB przy PLL LOT S.A.
2. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z uczestnictwem w zawodach jest:
• Mirosław Ołowski tel.: 502 521 581 e-mail: 787miro@gmail.com
3. Biuro zawodów – w związku z trwającą pandemią miejsce zostanie podane w późniejszym terminie. W razie pytań proszę o kontakt do organizatora.
4. Za wytyczenie i przygotowanie trasy przejazdu odpowiedzialna jest Szkoła Windsurfingu PRO SURFING. 

II. TERMIN I MIEJSCE 

1. Zawody odbędą się w Juracie w dniach 27-29.08.2021. 
2. Zawodnicy mogą wziąć udział w fakultatywnym treningu, który odbędzie się w dniach 25, 26 Sierpnia w Juracie.

IV. PRAWO STARTU

1. Piloci – prawo startu w zawodach mają zawodnicy, którzy w swojej karierze lotniczej wylatali samodzielnie nie mniej niż 10 godzin w powietrzu na jakimkolwiek typie statku powietrznego, a w przypadku pilotów paralotni i lotni wymagane jest świadectwo kwalifikacji.
2. Personel pokładowy – prawo do startu w zawodach ma zawodnik, który w swojej karierze zawodowej był przynajmniej pół roku zatrudniony na etacie członka personelu pokładowego.
3. Pracownicy PLL LOT i LOT CREW – zawodnicy nie będący pilotami oraz członkami personelu pokładowego, zatrudnieni w PLL LOT lub świadczący usługi na rzecz PLL LOT, klasyfikowani będą tylko w konkurencjach Mistrzostw PLL LOT S.A. w Windsurfingu
4. Dzieci i młodzież – prawo startu w zawodach mają dzieci pilotów, personelu pokładowego, pracowników PLL LOT i LOT CREW oraz gości. Kategorie dziecięce i młodzieżowe, w zależności od liczby uczestników, będą ustalane w dniu 25 sierpnia 2021r. po uprzednim zgłoszeniu chęci uczestnictwa w zawodach. Dzieci i młodzież GOŚCI mogą brać udział w mistrzostwach jeżeli uczestnikiem mistrzostw jest ich rodzic,
5. Goście – prawo do startu w zawodach mają Sponsorzy, Patroni Medialni, rodziny pilotów i personelu pokładowego oraz osoby zaproszone przez organizatorów.
6. W Mistrzostwach nie może brać udziału zawodnik, który kiedykolwiek był posiadaczem licencji zawodnika w Windsurfingu.

V. ZAPISY I ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie uczestnictwa w zawodach można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej pilotcompetition.com lub bezpośrednio do organizatora do dnia 26.08.2021r. do godziny 20:30.
2. Opłata startowa w kwocie 100 zł pobierana będzie bezpośrednio przed zawodami lub podczas losowania numerów startowych.
3. Z opłaty startowej zwolnione są dzieci i juniorzy.
4. Zgłoszenie uczestnictwa w treningu można dokonywać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie pilotcompetition.com lub bezpośrednio do organizatora.

VI. KATEGORIE

1. W zawodach wprowadza się następujące kategorie:
Mistrzostwa Polski Pilotów i Personelu Pokładowego w Windsurfingu
1. Dzieci – do 15 lat
2. Juniorzy
3. Kobiety
4. Mężczyźni
5. Drużyny
6. Goście (kobiety i mężczyźni)
7. PS. Kategoria młodzieży i juniorów może być zmieniona w zależności od ilości uczestników
Mistrzostwa PLL „LOT” S.A. w Windsurfingu
1. Kobiety
2. Mężczyźni

VII. SPOSÓB ROZGRYWANIA ZAWODÓW

1. Zawody zostaną przeprowadzone według wytycznych sportowych Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu.
2. Zawody będą rozegrane zgodnie z zasadą FAIR PLAY.
3. Mistrzostwa Polski Pilotów i Personelu Pokładowego w Windsurfingu oraz Mistrzostwa Pilotów i Personelu Pokładowego PPL „LOT” w Windsurfingu zostaną rozegrane w konkurencji – dwukrotne przepłynięcie po trasie czworoboku , który zostanie przedstawiony zawodnikom w dniu zawodów na 1 godzinę przed startem.
4. Trasa zostanie przedstawiona i omówiona zawodnikom w dniu zawodów, przed pierwszym startem danego dnia na godzinę przed pierwszym startem.
5. Jako pierwsze na trasę wyruszą dzieci, juniorzy, kobiety, mężczyźni w 10 minutowych odstępach.
6. Przewiduje się rozegranie 4 biegów: dwa starty 27.08. i dwa starty 28.08.
7. W przypadku, gdy zostanie rozegrany jeden bieg, wyniki tego przejazdu decydują o ostatecznej punktacji.
8. Mistrzostwa rozgrywane są w punktacji pucharowej.

VIII. UWAGI KOŃCOWE

1. W kwestiach spornych, interpretacji regulaminu i innych nie objętych regulaminem sprawach decyduje Jury d´Apel wyłonione podczas spotkania w dniu 26 sierpnia 2021 r.
2. Organizatorzy mogą zastosować wobec zawodników nie przestrzegających regulaminu następujące kary:
• Upomnienie
• wykluczenie zawodnika
3. W przepadku wystarczającej ilości drużyn, może zostać przeprowadzona klasyfikacja zespołowa. Przez pojęcie drużyna rozumie się zespół: 2 mężczyzn + 1 kobieta.
4. Drużyny będą wyłaniane na podstawie klasyfikacji ogólnej, uwzględniając wyniki najlepszych dwóch mężczyzn i jednej kobiety z danej linii lotniczej, aeroklubu, szkoły lotniczej, redakcji, itp.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa wypadków zaistniałych w trakcie trwania zawodów oraz treningu, jak również za uszkodzenia, zaginięcie sprzętu pływającego lub innych rzeczy.
6. Każdy zawodnik musi startować w kasku. Brak kasku jest równoznaczny z dyskwalifikacją.
7. Udział w mistrzostwach jest na własną odpowiedzialność.
8. Zawodnicy mogą ubezpieczyć się na własny koszt.
9. Zawodnicy we własnym zakresie pokrywają koszty zakwaterowanie, wyżywienia, wpisowego oraz przyjazdu do Juraty.
10. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzanie wszelkich od niego zmian przysługuje tylko organizatorowi zawodów.
11. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia, nazwiska i wizerunku w związku z udziałem w zawodach.
12. Każdy uczestnik zawodów oświadcza, w formularzu zgłoszeniowym, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
13. Do dnia 30.06 regulamin zostanie dodatkowo zaktualizowany o informacji dotyczące zawodów Kitesurfingowych. Informacja o najnowszej wersji regulaminu zostanie podana w zakładce Aktualności na stronie głównej.
14. Uczestnicy mistrzostw mogą odpłatnie wynająć sprzęt pływający od Szkoły Windsurfingu PRO SURFING z 40% zniżką. Rezerwacji sprzętu należy dokonywać pod numerem telefonu: 603 547 823.