Regulamin – Pilot Competition

Regulamin

XXIII Mistrzostwa PLL „LOT” S.A.
w Narciarstwie Alpejskim
oraz
XIV Mistrzostwa Polski Pilotów i Personelu Pokładowego
w Narciarstwie Alpejskim

REGULAMIN

I. CEL
 1. Popularyzacja i upowszechnienie aktywnego wypoczynku wśród pilotów oraz członków personelu pokładowego.
 2. Integracja środowiska lotniczego.
 3. Podnoszenie poziomu narciarstwa alpejskiego wśród pilotów i członków personelu pokładowego.
 4. Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w poszczególnych kategoriach.
  II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
 1. Organizatorem Mistrzostw Pilotów i Personelu Pokładowego w Narciarstwie Alpejskim jest SKI CLUB LOT POLISH AIRLINES.
 2. Osobami do kontaktu w sprawach związanych z uczestnictwem w zawodach są:
 1. Biuro zawodów – hotel KAPRYS, Szczyrk ul. Myśliwska 55a.
 2. Za wytyczenie i przygotowanie trasy przejazdu oraz pomiar czasu odpowiedzialna jest firma zewnętrzna wynajęta przez organizatora.
  III. TERMIN I MIEJSCE
 1. Zawody odbędą się w dniach 7-8 marca w Szczyrku, góra Skrzyczne, trasa FIS.
 2. Zawodnicy mogą wziąć udział w fakultatywnym treningu, który odbędzie się w dniach 4,5,6 marca 2019 r.
  IV. PRAWO STARTU
 1. Piloci – prawo startu w zawodach mają zawodnicy, którzy w swojej karierze lotniczej wykonali przynajmniej trzy samodzielne loty na jakimkolwiek typie statku powietrznego, a w przypadku pilotów paralotni i lotni wymagane jest świadectwo kwalifikacji.
 2. Personel pokładowy – prawo do startu w zawodach ma zawodnik, który w swojej karierze zawodowej był przynajmniej pół roku zatrudniony na etacie członka personelu pokładowego.
 3. Pracownicy PLL LOT i LOT CREW – zawodnicy nie będący pilotami oraz członkami personelu pokładowego, zatrudnieni w PLL LOT lub świadczący usługi na rzecz PLL LOT, klasyfikowani będą tylko w konkurencjach XXIII Mistrzostw PLL LOT S.A. w Narciarstwie Alpejskim.
 4. Dzieci i młodzież – prawo startu w zawodach mają dzieci pilotów, personelu pokładowego, pracowników PLL LOT i LOT CREW oraz gości. Kategorie dziecięce i młodzieżowe, w zależności od liczby uczestników, będą ustalane w dniu 6 marca, przed losowaniem numerów startowych.
 5. Goście – prawo do startu w zawodach mają Sponsorzy, Patroni Medialni, rodziny pilotów i personelu pokładowego oraz osoby zaproszone przez organizatorów.
 6. W Mistrzostwach nie może brać udziału zawodnik, który kiedykolwiek posiadał licencję zawodnika w narciarstwie alpejskim.
  V. ZAPISY I ZGŁOSZENIA
 1. Zgłoszenie uczestnictwa w zawodach można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej pilotcompetition.com do dnia 25.02.2019 r.
 2. Opłata startowa w kwocie 80 zł pobierana będzie w biurze zawodów w godz. 1800 – 1900 w dniu 06.03.2019 r.
 3. Z opłaty startowej zwolnione są dzieci i juniorzy.
 4. Zgłoszenie uczestnictwa w treningu można dokonywać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie pilotcompetition.com do dnia 25.02.2019 r.
 5. Opłata za trening wynosi:
 • 30 zł za jeden dzień treningowy w przypadku uczestnictwa we wszystkich trzech treningach.
 • 40 zł za jeden dzień treningowy w przypadku uczestnictwa w dwóch lub jednym dniu treningowym.
VI. KATEGORIE

W zawodach wprowadza się następujące kategorie:

XIV Mistrzostwa Polski Pilotów i Personelu Pokładowego w Narciarstwie Alpejskim:
 1. Dzieci – do 15 lat
 2. Kobiety
 3. Mężczyźni - do 50 lat
 4. Mężczyźni - 50 lat plus
 5. Drużyny
XXIII Mistrzostwa PLL „LOT” S.A. w Narciarstwie Alpejskim:
 1. Dzieci – do 15 lat
 2. Kobiety
 3. Mężczyźni
 4. Goście (kobiety i mężczyźni)
VII. SPOSÓB ROZGRYWANIA ZAWODÓW
 1. Zawody zostaną przeprowadzone według wytycznych sportowych PZN.
 2. Zawody będą rozegrane zgodnie z zasadą FAIR PLAY.
 3. Mistrzostwa Polski Pilotów i Personelu Pokładowego w Narciarstwie Alpejskim oraz Mistrzostwa Pilotów i Personelu Pokładowego PPL „LOT” w Narciarstwie Alpejskim zostaną rozegrane w następujących konkurencjach:
 4. slalom gigant – 2 przejazdy
 5. slalom – 2 przejazdy
 6. Trasa zostanie udostępniona zawodnikom do oglądania w dniu zawodów, przed pierwszym startem danego dnia.
 7. Oglądanie trasy może odbywać się poprzez zjazd ześlizgiem lub podchodzeniem z dołu do góry, równolegle do trasy.
 8. Jazda po trasie w trakcie oglądania przez światło bramki grozi dyskwalifikacją zawodnika.
 9. Zawodnik w czasie oglądania trasy musi mieć założony numer startowy.
 10. O kolejności startu decyduje losowanie przeprowadzone przez organizatorów zawodów i odbędzie się ono oddzielnie przed każdą konkurencją.
 11. Jako pierwsze na trasę wyruszą dzieci, kobiety, mężczyźni i goście.
 12. Do drugiego przejazdu zostanie zakwalifikowany zawodnik, który przejechał dwiema nartami przez światło wszystkich bramek i przeciął linię mety.
 13. W przypadku, gdy zostanie rozegrany jeden przejazd, wyniki tego przejazdu decydują o ostatecznej punktacji.
 14. Drugi przejazd odbywa się według odwrotnej kolejności, począwszy od miejsca 15, następnie 14, 13 … 1, a następnie od miejsca 16 w dół.
  VIII. PROGRAM ZAWODÓW
 1. Dnia 6 marca 2019 r.
  godz. 1800 – 1900 – opłata startowa, zapisy
  godz. 1900 – 2000 – weryfikacja i losowanie numerów startowych
 1. Dnia 7 marca 2019 r.
  900 – 945 – oglądanie trasy, trening
  1000 – pierwszy przejazd
  1200 – drugi przejazd
  1800 – ogłoszenie wyników, losowanie numerów startowych do drugiej konkurencji.
 1. Dnia 8 marca 2019 r.
  900 – oglądanie trasy, trening
  1000 – pierwszy przejazd
  1200 – drugi przejazd
  1400 – ogłoszenie wyników, wręczenie medali i dyplomów (bar Hilton / trasa Donliny / koło dolnej stacji orczyka Doliny II).
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany powyższego programu.
  IX. NAGRODY
 1. Klasyfikacja ogólna (slalom i gigant): pierwsze trzy miejsca – puchary, medale, dyplomy.
 2. Poszczególne konkurencje (slalom i gigant): pierwsze 3 miejsca – medale, dyplomy.
 3. Klasyfikacja drużynowa: pierwsze trzy miejsca – medale, dyplomy.
 4. Nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach funduje organizator zawodów w zależności od możliwości finansowych.
  X. UWAGI KOŃCOWE
 1. W kwestiach spornych, interpretacji regulaminu i innych nie objętych regulaminem sprawach decyduje Jury d´Apel wyłonione podczas spotkania w dniu 6 marca 2019 r.
 2. Organizatorzy mogą zastosować wobec zawodników nie przestrzegających regulaminu następujące kary:
 3. upomnienie
 4. wykluczenie zawodnika
 5. W przepadku wystarczającej ilości drużyn, może zostać przeprowadzona klasyfikacja zespołowa. Przez pojęcie drużyna rozumie się zespół: 2 mężczyzn + 1 kobieta.
 6. Drużyny będą wyłaniane na podstawie klasyfikacji ogólnej, uwzględniając wyniki najlepszych dwóch mężczyzn i jednej kobiety z danej linii lotniczej, aeroklubu, szkoły lotniczej, redakcji, itp.
 7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa wypadków zaistniałych w trakcie trwania zawodów oraz treningu, jak również za uszkodzenia, zaginięcie sprzętu narciarskiego lub innych rzeczy.
 8. Każdy zawodnik musi startować w kasku. Brak kasku jest równoznaczny z dyskwalifikacją.
 9. Na czas trwania zawodów, organizator zapewnia ubezpieczenie grupowe NNW dla zawodników na sumę ubezpieczenia 10.000 zł.
 10. Zawodnicy mogą doubezpieczyć się na własny koszt.
 11. Trening nie podlega ubezpieczeniu grupowemu.
 12. Zawodnicy we własnym zakresie pokrywają koszty zakwaterowanie, wyżywienia, wpisowego oraz przejazdów wyciągami narciarskimi.
 13. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzanie wszelkich od niego odstępstw przysługuje tylko organizatorowi zawodów.
 14. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia, nazwiska i wizerunku w związku z udziałem w zawodach.
 15. Każdy uczestnik zawodów oświadcza, w formularzu zgłoszeniowym, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.