Regulamin – Pilot Competition

Regulamin

Mistrzostwa Polski Pilotów i Personelu Pokładowego
w Narciarstwie Alpejskim

oraz


Mistrzostwa PLL „LOT” S.A
w Narciarstwie Alpejskim

REGULAMIN

I. CEL:

1. Propagowanie narciarstwa, krzewienie wiedzy oraz zasad szlachetnej rywalizacji sportowej.
2. Popularyzacja i upowszechnienie aktywnego wypoczynku wśród pilotów oraz członków personelu pokładowego.
3. Integracja środowiska lotniczego.
4. Podnoszenie poziomu narciarstwa alpejskiego wśród pilotów i członków personelu pokładowego.
5. Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w poszczególnych kategoriach.

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Organizatorem Mistrzostw Pilotów i Personelu Pokładowego w Narciarstwie Alpejskim jest SKI CLUB przy PLL LOT S.A.
2. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z uczestnictwem w zawodach jest:
• Mirosław Ołowski tel.: 502 521 581 e-mail: 787miro@gmail.com
3. Biuro zawodów – w związku z trwającą pandemią miejsce zostanie podane w późniejszym terminie. W razie pytań proszę o kontakt do organizatora.
4. Za wytyczenie i przygotowanie trasy przejazdu odpowiedzialna jest firma zewnętrzna wynajęta przez organizatora.

II. TERMIN I MIEJSCE 

1. Zawody odbędą się w Szczyrku w dniach 3-4.03.2022. 
2. Zawodnicy mogą wziąć udział w fakultatywnym treningu, który odbędzie się przed zawodami (daty oraz godziny treningów podane zostaną miesiąc przed zawodami. 

IV. PRAWO STARTU

1. Piloci – prawo startu w zawodach mają zawodnicy, którzy w swojej karierze lotniczej wylatali samodzielnie nie mniej niż 10 godzin w powietrzu na jakimkolwiek typie statku powietrznego, a w przypadku pilotów paralotni i lotni wymagane jest świadectwo kwalifikacji.
2. Personel pokładowy – prawo do startu w zawodach ma zawodnik, który w swojej karierze zawodowej był przynajmniej pół roku zatrudniony na etacie członka personelu pokładowego.
3. Pracownicy PLL LOT i LOT CREW – zawodnicy nie będący pilotami oraz członkami personelu pokładowego, zatrudnieni w PLL LOT lub świadczący usługi na rzecz PLL LOT, klasyfikowani będą tylko w konkurencjach Mistrzostw PLL LOT S.A. w Windsurfingu
4. Dzieci i młodzież – prawo startu w zawodach mają dzieci pilotów, personelu pokładowego, pracowników PLL LOT i LOT CREW oraz gości. Kategorie dziecięce i młodzieżowe, w zależności od liczby uczestników, będą ustalane w dniu 25 sierpnia 2021r. po uprzednim zgłoszeniu chęci uczestnictwa w zawodach. Dzieci i młodzież GOŚCI mogą brać udział w mistrzostwach jeżeli uczestnikiem mistrzostw jest ich rodzic,
5. Goście – prawo do startu w zawodach mają Sponsorzy, Patroni Medialni, rodziny pilotów i personelu pokładowego oraz osoby zaproszone przez organizatorów.
6. W Mistrzostwach nie może brać udziału zawodnik, który kiedykolwiek był posiadaczem licencji zawodnika w narciarstwie alpejskim.

V. ZAPISY I ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie uczestnictwa w zawodach można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej pilotcompetition.com lub bezpośrednio do organizatora do dnia 2.03.2022 r. do godziny 20:30.
2. Opłata startowa w kwocie 100 zł pobierana będzie bezpośrednio przed zawodami lub podczas losowania numerów startowych.
3. Z opłaty startowej zwolnione są dzieci i juniorzy.
4. Zgłoszenie uczestnictwa w treningu można dokonywać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie pilotcompetition.com lub bezpośrednio do organizatora. Opłata za trening pobierana jest bezpośrednio przed każdym treningiem. 

VI. KATEGORIE

1. W zawodach wprowadza się następujące kategorie:
Mistrzostwa Polski Pilotów i Personelu Pokładowego w Narciarstwie Alpejskim:
1. Dzieci – do 15 lat
2. Juniorzy
3. Kobiety
4. Mężczyźni
5. Drużyny
6. Goście (kobiety i mężczyźni)
7. PS. Kategoria młodzieży i juniorów może być zmieniona w zależności od ilości uczestników


Mistrzostwa PLL „LOT” S.A. w Narciarstwie Alpejskim
1. Kobiety
2. Mężczyźni

VII. SPOSÓB ROZGRYWANIA ZAWODÓW

1. Zawody zostaną przeprowadzone według wytycznych sportowych Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu.
2. Zawody będą rozegrane zgodnie z zasadą FAIR PLAY.
3. Mistrzostwa Polski Pilotów i Personelu Pokładowego w Narciarstwie Alpejskim oraz Mistrzostwa Pilotów i Personelu Pokładowego PPL „LOT” w Narciarstwie Alpejskim zostaną rozegrane w konkurencjach: 1) slalom gigant  – 2 przejazdy, 2) slalom – 2 przejazdy. 
4. Trasa zostanie udostępniona zawodnikom do oglądania dniu zawodów, przed pierwszym startem danego dnia.
5. Oglądanie trasy może odbywać się poprzez zjazd ześlizgiem lub podchodzeniem z dołu do góry, równolegle do trasy.
6. Jazda po trasie w trakcie oglądania przez światło bramki grozi dyskwalifikacją zawodnika.
7. Zawodnik w czasie oglądania trasy musi mieć założony numer startowy. 
8. O kolejności startu decyduje losowanie poprowadzone przez organizatorów zawodów i odbędzie się ono oddzielnie przez każdą konkurencją. 
9. Jako pierwsze na trasę wyrusza dzieci, kobiety, mężczyźni i goście.
10. Do drugiego przejazdu zostanie zakwalifikowany zawodnik, który przejechał dwiema nartami przez światło wszystkich bramek i przeciął linię mety.
11.W przypadku gdy zostanie rozegrany tylko jeden przejazd, jego wyniki decydują o ostatecznej punktacji. 
12. Drugi przejazd odbywa się według odwrotnej kolejności, począwszy od miejsca 15, następnie 14, 13 … 1 a następnie 16 w dół. 

IX. PROGRAM ZAWODÓW

1. Dokładny program zawodów zostanie opublikowany na stronie pilotcompetition.com w zakładce aktualności do dnia 31.12.2021.

IX. NAGRODY

1. Klasyfikacja ogólna (slalom i gigant): pierwsze trzy miejsca – puchary, medale.
2. Poszczególne konkurencje (slalom i gigant): pierwsze 3 miejsca – medal. 
3. Klasyfikacja drużynowa: pierwsze trzy miejsca – medale.
4. Nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach funduje organizator zawodów w zależności od możliwości finansowych.

X. UWAGI KOŃCOWE

1. W kwestiach spornych, interpretacji regulaminu i innych nie objętych regulaminem sprawach decyduje Jury d´Apel wyłonione podczas spotkania w dniu 4 marce 2022 r.
2. Organizatorzy mogą zastosować wobec zawodników nie przestrzegających regulaminu następujące kary:
• Upomnienie
• wykluczenie zawodnika
3. W przepadku wystarczającej ilości drużyn, może zostać przeprowadzona klasyfikacja zespołowa. Przez pojęcie drużyna rozumie się zespół: 2 mężczyzn + 1 kobieta.
4. Drużyny będą wyłaniane na podstawie klasyfikacji ogólnej, uwzględniając wyniki najlepszych dwóch mężczyzn i jednej kobiety z danej linii lotniczej, aeroklubu, szkoły lotniczej, redakcji, itp.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa wypadków zaistniałych w trakcie trwania zawodów oraz treningu, jak również za uszkodzenia, zaginięcie sprzętu pływającego lub innych rzeczy.
6. Każdy zawodnik musi startować w kasku. Brak kasku jest równoznaczny z dyskwalifikacją.
7. Udział w mistrzostwach jest na własną odpowiedzialność.
8. Zawodnicy mogą ubezpieczyć się na własny koszt.
9. Zawodnicy we własnym zakresie pokrywają koszty zakwaterowanie, wyżywienia, wpisowego oraz przyjazdu do Szczyrku.
10. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzanie wszelkich od niego zmian przysługuje tylko organizatorowi zawodów.
11. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia, nazwiska i wizerunku w związku z udziałem w zawodach.
12. Każdy uczestnik zawodów oświadcza, w formularzu zgłoszeniowym, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.